โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

            เพื่อระดมทุนในการพัฒนาสร้างแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงภูมิทัศน์
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์