อบต.สวนพริกไทย ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ต้านภัยยาเสพติด สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ได้รับเกียรติจาก นายไพฑูทย์ สายเนตรงาม นายก อบต.สวนพริกไทย เป็นประธานในพิธี
            วันพุธที่ 20 ถึงวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ วัดบุญบางสิงห์ จังหวัดปทุมธานี