กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

            ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี