โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง เทอม 1 ปีการศึกษา 2557

            เพื่อรายงานผลการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน
            วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี