กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดงาน English Camp

            เพื่อฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา
            วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี