กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

            ได้รับเกียรติจาก ผอ.ชวา หมื่นมี เป็นประธานในพิธี
            วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี