โรงเรียนได้รับการนิเทศ ติดตาม การยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ปทุมธานี-สระบุรี
            ได้รับเกียรติจาก รอง ผอ. สพม. เขต4 นายสมศักดิ์ ฐิตะยารักษ์
            วันพุธที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี