โรงเรียนได้แจกคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) ให้กับนักเรียน

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในโครงการคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)
            วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี