พี่ทหาร เข้ามาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์แก่นักเรียน หวป

            เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักชาติ รักประเทศและสร้างความสามัคคีกัน
            วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี