คณะครู นักเรียน และพี่ทหาร ร่วมงานหล่อเทียนจำนำพรรษา

            เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
            วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี