คณะครูเข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบโครงงาน
   +++ คณะครูเข้าอบรมโครงการเทคนิคการสอนแบบโครงงาน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชาตรี เกิดธรรม เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี