กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จัดงานวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2557

            เพื่อระลึกถึงคุณงานความดีของท่านสุนทรภู่
            วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี