ตรวจสุขภาพประจำ ปีการศึกษา 2557
สำหรับ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

            เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง และป้องกันการเจ็บป่วย
            วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี