พิธีประดับเข็มพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา 2557

            สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าระหว่างปีระดับชั้นตอนปลาย
            ได้รับเกียรติจาก ดร.สวัสดิ์ เพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง เป็นประธานในพิธี
            วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี