จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศ ครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

            เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในหน้าที่ของครูผู้ช่วย
            วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี