คณะทหารได้อบรมความรู้ด้านประชาธิปไตย

            ความพร้อมเพรียงด้านวินัยและการรับฟังข่าวสารที่ถูกต้อง
            วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี