คณะครูสหวิทยาเขตปทุมเบญจา อบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
ครูแห่งศตวรรษที่ 21

            เน้นการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัดกิจกรรม
            การเรียนรู้โครงงาน IS โดยการบูรณาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้
            วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมนิลุบล โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี