คณะครูอบรมโครงการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

            โดยวิทยากร ดร.พิพัฒพล ธูปหอม ผอ.โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา)
            วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องประชุม อาคาร 1