โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมระเบียบวินัย

            ภาคเช้า การฝึกของนักเรียน ม.ต้น ภาคบ่าย การฝึกของนักเรียน ม.ปลาย
            โดยพี่ทหารจาก ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จ.ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี