โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมกับ อบต.สวนพิรกไทย

            จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียน โรงงานสีขาว
            วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์