คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมทำบุญวันบุพการี

            ให้กับคุณตาสวองและคุณยายสมบุญ นิลกร เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีให้กับโรงเรียน
            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานในพิธี
            วันจันทร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์