คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ

            ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู
            นางไฉไล หมื่นมี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
            นายไสว เปรมปรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.4
            เป็นวิทยากรในการอบรม
            วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์