ฝ่ายงานโภชนาการโรงเรียน ประมูลร้านอาหาร

            ได้รับเกียรติจากนางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะครูร่วมตรวจสอบอาหารที่เข้าร่วมประมูล
            วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ หอประชุมเอนกประสงค์