บรรยายกาศ การปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

            ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            ได้รับเกียรติจาก นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            มีการเลือกพี่รหัสน้องรหัสและเดินลอดธงโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 ชั้น 1