บรรยายกาศ การปรับพื้นฐานและกิจกรรมนันทนาการ

            ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
            วันจันทร์ที่ 21 เมษายน ถึงวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี