พิธีรับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

            ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
            ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4
            และ ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
            เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน
            วันพุธที่ 2 เมษายน พ.ศ.2557
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ.สพม.4 มอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และมอบรางวัลชมรมผู้ปกครองและครูดีเด่น ให้กับ นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายกชมรมผู้ปกครองและครู