โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว

            ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2556
            วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี