โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมต้อนรับ นายสมเกียรติ สรรคพงษ์

            ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คนใหม่
            วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4