โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง

            ประจำปีการศึกษา 2556 ภาคเรียนที่ 2
            วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2556
            ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี