งานแนะแนวจัด โครงการแนะแนวทางการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556

            เลือกสาขาที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ ได้รับเกียรติจาก ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานพิธีเปิด
            วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี