นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี

            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานพิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี
            วันพฤหัสบดีที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก