คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าสัมมนาเชิงปฏิบัติธรรมครูทั้งโรงเรียน

            โครงการโรงเรียนในฝัน และโรงเรียนมาตรฐานสากล
            วันพุธที่ 21 ถึงวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2556
            ณ World Peace Valley อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา