โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ตัวแทนครูได้เข้าร่วมกับโรงเรียนหอวัง

            โครงการ การพัฒนาบุคลากรเสริมสร้างวัฒนธรรมหอวัง
            ผอ.ปลองยุทธ อินทพันธุ์ อดียผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานพิธีเปิด
            ได้รับการบรรยายจาก ผอ.สุกัญญา สันติพัฒนาชัย อดียผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง
            และผอ.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานพิธีปิด
            วันศุกร์ที่ 5 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ไร่กุสุมา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี