โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

            ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
            นายอนุสรณ์ มาสกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญรัตน์ เป็นประธาน
            วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี