โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดนักเรียนเข้าอบรมค่ายผู้นำ

            เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีภาวะความเป็นผู้นำและกล้าแสดงออก
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ได้เยี่ยมการจัดกิจกรรมอบรมของนักเรียน
            วันพุธที่ 3 ถึงวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2556
            ณ ศูนย์ฝึกผู้นำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก