โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานพิธีประดับเข็มพระเกี้ยว

            ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ประธานในพิธี
            นายโชว์นันต์ มารุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒
            นายวีระชัย สิทธิโชค ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒
            ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            แขกผู้มีเกียรติ และคณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ร่วมประดับเข็มพระเกี้ยว
            นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนระดับชั้นตอนปลายเข้าระหว่างปี
            วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี