โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียน

            ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เข้าคูหาเลือกตั้งประธานนักเรียน
            พร้อมนักเรียนทุกระดับชั้นและคณะครูร่วมลงคะแนน
            วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี