โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง รอบ 2

            โดยนายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง เพื่อแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 2/2555
            และชี้แจงการแต่งกาย ทรงผมที่ถูกระเบียบ
            วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องโสตรทัศนูปกรณ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี