โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีจัดพิธีทรงน้ำพระและรดน้ำดำหัว

            พระครูปลัดสมศักดิ์ มงฺคโล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ผศ.ดร.ภิเษก จันทร์เอี่ยม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
            นายวิวัฒน์ พวงมะลิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
            นายสุทิน ศรีวัฒนทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ
            นายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ นายยกชมรมผู้ปกครองและครู
            นายไพฑูรย์ สายเนตรงาม นายกองค์การส่วนตำบลสวนพริกไทย
            คุณยายกิมเอ็ง บุญโชติ ผู้อุปการะโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี