นายพิทยา ไชยมงคล ผอ. สพม. เขต 4 เป็นประธานเปิดงาน

            คณะครูโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เข้าร่วมอบรม
            หลักสูตรที่ 1 การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream Weaver
            และหลักสูตรที่ 2 แรงจูงใจและจริยธรรมของครู
            วันพุธที่ 26 - วันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            และห้องประชุมโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี