โรงเรียนจัดงานรับประกาศนียบัตร

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เป็นประธาน มอบประกาศนียบัตร
            วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6