ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียน

            ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ร่วมต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสมัคร
            วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธาน