โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงานเปิดบ้านหอวัง ปทุมธานี

            ประจำปี 2555 เพื่อแสดงผลงานนักเรียนและครูของโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ให้กับผู้ปกครองที่พานักเรียนมาสมัครเข้าเรียนในระดับ ม.1 และม.4
            วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี