โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ได้รับการนิเทศ ติดตาม

            และประเมินผลกการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
            แบบกัลยาณมิตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
            ในกลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขต ปทุมเบญจา
            วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2556
            ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี