โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดงาน Christmas Day

            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศบูรณาการกับงานห้องสมุด
            จัดประกวด Santa & Santy และมอบเกียรติบัตรแข่งขันทักษะด้านภาษา
            ณ ณ ลานหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี