โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ถวายราชสดุดี

            คล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ
            พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
            นายสุรชัย ภิญโญชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
            วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี


ตัวแทนคณะลูกเสือโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

            ร่วมถวายราชสดุดีกับคณะลูกเสือจังหวัดปทุมธานี
            นายกำจัด คงหนู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            ประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เป็นประธานในพิธี
            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
            ณ โรงเรียนปทุมวิไล