โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดประชุมผู้ปกครอง

            ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
            ภาคเช้า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
            ภาคบ่าย นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
            วันที่ 18 พฤศจิกายน 2555