โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม

            บูรณาการศึกษาธรรมชาติ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้น ม. 4
            โดย ผอ.สุรชัย ภิญโญชีพ เป็นประธานในพิธี
            อบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ ห้องประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ศึกษาธรรมชาติและน้อมนำเศษรฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ
            และศึกษาระบบนิเวศน์ทางน้ำ จังหวัดนครนายก
            วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555