โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี สหวิทยาเขตปทุมเบญจา ได้รับการประเมิน

            จาก คณะกรรมการประเมิน สหวิทยาเขตสัตตบงกช
            ประเมินโรงเรียน สวนสวย โรงเรียนงาม
            ณ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 17 กันยายน 2555