โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี จัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

            คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            ชมรมผู้ปกครองและครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            เพื่อระดุมทุนในการพัฒนา สร้างแห่งเรียนรู้ และปรับปรุงภูมิทัศน์์
            ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี
            วันที่ 12 กันยายน 2555